Česká škola Řím (ČŠŘ) je jedním z projektů Associazione Praga.

Vznikla roku 2011 z iniciativy Dott.ssa Kateřiny Di Paola Zoufalové, která je ředitelkou školy od jejího počátku.

Od 1. října 2011 ČŠŘ nabízí pravidelnou výuku pro předškolní a školní děti ze smíšených (převážně italsko-českých) a českých rodin žijících v Římě a okolí, a to formou sobotních dopoledních nebo celodenních setkání. V roce 2018 ČŠŘ podepsala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) smlouvu o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona (bod 1), která je platná od 30. srpna 2018 (MSMT-21691/2017-8) . Program ČŠŘ vychází z osnov české základní školy a je zaměřen na rozvíjení bilingvismu; řídí se vlastním vzdělávacím programem „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“ schváleným MŠMT ČR v rámci smlouvy. Součástí programu jsou každoroční nástavbové programy a také mimořádná setkání (koncerty, Mikulášská besídka, vycházky, Dětský den, školní výlet, příměstský letní tábor).

Zahájení školního roku 2018/2019
29. září 2018 v 9:00 hodin v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého – Zelený sál

VEDOUCÍ PROJEKTU
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová

 

VYUČUJÍCÍ
Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková, skupina A; výtvarné dílny
Dott.ssa Eva Trlíková, skupina B
Michal Krenželok, skupina B
Monika Kramná, skupina B1
PhDr. Květoslava Rubešová, metodická podpora (didaktika a nástavbový program), skupina C; příprava k certifikované zkoušce

ASISTENTI
Veronika Kuchtová, asistentka, MŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Slavnostní zahájení:
29. září 2018 v 9:00 hodin v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého – Zelený sál

 

SETKÁNÍ:

v sobotu od 9:00 do 13:30, jednou měsíčně celodenní program od 9:00 do 16:15

(přestávka na oběd od 13:30 do 14:00)

 

PROGRAM:

 • vyučování podle učebních plánů na základě Školního vzdělávacího programu České školy Řím „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“;
 • dokončení nástavbových programů ke 100. výročí vzniku Československa – „Osmička v českých a slovenských dějinách XX. století a keramická dílna „Český betlém“;
 • nadstavbový program 2018/2019 „Ferda Mravenec, Pitrýsek, Rumcajs a ti další. Čeští spisovatelé a ilustrátoři pro děti a mládež včera a dnes“;
 • didaktická dílna a výstava k 50. výročí činu Jana Palacha;
 • duchovní dílny (Vánoce, Velikonoce) ve spolupráci s vedením Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého;
 • tvůrčí dílny (výtvarná, dramatická, hudební, literární, další) v rámci základního i nástavbového programu;
 • přezkoušení ze získaných vědomostí (na konci školního roku) ve spolupráci se Základní školou a Gymnáziem „Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze“;
 • mimořádné aktivity a události (výstavy, koncerty, Mikulášská besídka, školní výlet; letní příměstský tábor);
 • příprava na certifikovanou zkoušku z češtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazzyky (od šestnácti let).
 • závěrečné přezkoušení.

PRÁZDNINY

 • Vánoční prázdniny: 23.12.2018 – 5.1.2019
 • Velikonoční prázdniny: 20.4.2019 (sobota před Velikonocemi)

 

Změna programu nebo data a hodiny vyhrazena.


ROZPIS SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

Naše Třidy

Události, které Česká škola Řím pravidelně pořádá nebo se jich pravidelně účastní:
(pořadí podle školního roku)

Mikulášská besídka (ve spolupráci s Papežskou kolejí sv. Jana Nepomuckého)
Setkání Českých škol v Itálii (ve spolupráci s Českými školami v Miláně, Florencii, Bologni a Neapoli)
Přezkoušení na konci školního roku (ve spolupráci se Základní školou a Gymnáziem J. Gutha Jarkovského, Praha)
Dětský den
Týden češtiny ve světě a Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

NADSTAVBOVÉ PROGRAMY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM
Nadstavbové programy jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu v České škole Řím (ČŠŘ).
Jejich cílem je prohloubit znalosti získané v hlavním vzdělávacím programu (český jazyk a literatura, české reálie, občanská výchova) prostřednictvím tvůrčích dílen a laboratoří (didaktických, literárních a dramatických, ale i výtvarných a hudebních). Tyto programy jsou plánovány jako celoroční nadstavbová činnost během každého školního roku pro všechny věkové skupiny zastoupené v ČŠŘ a probíhají buď ve spolupráci s českými institucemi (Národní pedagogické muzeum a knihovna v Praze, Památník Karla Čapka ve Strži) a s přispěním italských institucí nebo osobností nebo jako samostatný program. Tématem nadstavbových programů jsou významné osobnosti nebo události českých dějin a kultury nebo jiné aktuální téma spojené především s rozvíjením bilingvismu a soužitím mezi dvěma kulturami, italskou a českou. Programy bývají doplněny tematickou výstavou a odbornou přednáškou a výstavou dětských prací realizovaných v rámci této činnosti. Shoduje-li se program s tématem uskutečňovaným na české nebo mezinárodní úrovni, účastní se děti z ČŠŘ i mezinárodních projektů a soutěží (700. výročí narození Karla IV.). Realizace nadstavbových programů vyžaduje velké zaujetí dětí a náročnou práci celého pedagogického sboru, ale neobešlo by se bez podpory a pomoci rodinných příslušníků; tím se program stává i příkladem mezigenerační spolupráce v rámci Associazione Praga.

NÁSTAVBOVÉ PROGRAMY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM 2017-2018
ke 100. výročí vzniku Československa

Projekty:
„Osmička v československých dějinách XX. století. Vznik a vývoj samostatného československého státu“ (vzdělávací projekt);

„Český betlém“ (tvůrčí projekt).

Projekt „Český betlém“ se uskutečňoval v rámci keramické dílny, slavnostně otevřené v den záhajení NP, rok před stým výročím vzniku Republiky československé, 28. října 2017.

Hlavní vedoucí obou programů: Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka ČŠŘ.

Oba programy byly naplánovány a prováděny tak, aby se na nich mohly podílet všechny věkové skupiny dětí, které navštěvují naši školu, a zároveň i tak, aby se jejich průběhu mohli účastnit i rodiče a další členové Associazione Praga.


Náplni a vedení vzdělávacího programu v jednotlivých třídách se věnovaly třídní a další učitelky a pedagogičtí asistenti jednotlivých skupin i stážistky z Masarykovy Univerzity v Brně: Šárka Belvisi Chmelíčková, Vendula Ulrichová, Monika Kramná, Eva Trlíková, Květoslava Rubešová, stážistky Lucie Grebíková, Simona Konečná a Tereza Kudelová a samozřejmě naše ředitelka Kateřina Di Paola Zoufalová.

Program keramické dílny se odehrával pod vedením našich dvou učitelek-výtvarnic, Šárky a Venduly.

Oba programy se uskutečňovaly se záměrem důstojně připomenout a oslavit sté výročí vzniku

Československa, ale zvláště vzdělávací program se netýkal jen okolnosti vytvoření společného státu Čechů a Slováků a období tzv. První republiky, ale věnoval se i dalším osudům českých zemí v jejich stoletém vývoji. A protože ve 20. století se do dějin obzvláště zapisovaly roky, na jejichž konci stojí osmička, nazvali jsme náš program „Osmička v československých dějinách XX. století“. – Keramická dílna „Český betlém“ zase vyzvedla význam českých národních tradic, ale věnovala se i tvůrčímu zpracování českých státních symbolů (např. při velikonoční dílně jsme si všimli, že některé děti ozdobily vajíčko českou vlaječkou) a dalším aktivitám spojeným s českou státností.


Keramická dílna byla určena všem třídám


Rodiče a příbuzní našich školáků a předškoláků mohli průběžně sledovat, jak naše práce postupuje. Naopak někteří naši žáci (II. stupeň) se úspěšně zúčastnili i vlastních programů pro členy Associazione (uvedení nových monografií s námětem blízkým našemu NP, filmové odpoledne, výstavy pořádané jinými organizacemi).

 

Z didaktického hlediska byl NP pojat tak, aby si při něm žáci mohli prohloubit a procvičit znalosti ze všech školních předmětů, které jsou v programu naší školy, od českého jazyka a literatury v nejširším slova smyslu po zeměpis a historický zeměpis, dějepis, výuku k občanství a hudební výchovu. Program byl určen všem věkovým skupinám našich dětí – předškoláci, I. stupeň, II. stupeň –, přičemž každá skupina měla svůj citlivě stanovený vlastní specifický projekt.

Při práci na projektu jsme použili řadu metodických postupů od klasického výkladu se shrnutím probíraných témat i ve formě písemných slohových prací, přes práci s mapami a dobovými i dalšími dokumenty, práci s multimediálními materiály, až po komentovanou prohlídku výstavy „Tady nová republika“, uspořádané ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského v Praze, s následným vypracováním pracovních listů v rámci didaktických dílen. Žák osmé třídy Samuele dokonce připravil komentovanou prohlídku této výstavy v italštině, pro tatínky a další italské návštěvníky. Žáci II. stupně se zúčastnili uvedení nových monografií, dvou italských a jedné české, a mohli se podívat na film „Všichni dobří rodáci.


Výstava „Tady nová republika“, kterou Česká škola Řím uspořádala ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského v Praze. Pozvánku na výstavu vytvořili žákyně 6. třídy (2017-2018)

Práce na těchto projektech byla dlouhá a nebyla snadná, ale tak významné výročí si jistě zvláštní námahu zaslouží. Žáci se při ní poučili i pobavili a snad si zapamatují, jak jsme si 100 let od vzniku Československa, Republiku československou, v České škole Řím v roce 2017 a 2018 připomínali.

Oba nástavbové programy byly ukončeny při slavnostním shromáždění ČŠŘ ke 100. výročí vzniku Československa, 27. října 2018.

Srdečný dík patří všem, kteří se na programu jakýmkoli způsobem podíleli – žákům a jejich rodičům, učitelkám, pedagogickým asistentkám a asistentům, členům Associazione Praga a všem spolupracovníkům, zvláště vedení Nepomucena a NPMK.

27. října 2018   (kr)

Vážíme si toho, že naši činnost oceňují instituce a že se informace o ní objevují na jejich oficiálních stránkách i ve sdělovacích prostředcích.


Český betlém
(Katolický týdeník – 11.12.2018)

a


„Betlém z české školy v Římě na vatikánské přehlídce jesliček z celého světa
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28644 e
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28735

a

Betlém z České školy v Římě na přehlídce jesliček ve Vatikánu


stemma-cz-2000px-coat_of_arms_of_the_czech_republic-svg

Z dopisu paní PhDr. Hany Hubáčkové, velvyslankyně České republiky v Římě12.2.2016

(…) Jsem velmi potěšena tím, jakou pozornost věnujete výuce českého jazyka, kultuře i našim dějinám, s jakou vitalitou ale i profesionalitou se této činnosti věnujete. Mladá generace, která v sobě pojí české i italské kořeny, tak může z těchto zdrojů čerpat jazykové a kulturní bohatství. To je velký vklad do jejich života a velmi smysluplná práce pro vás všechny, kteří a které se jí věnujete. (…)
Přeji vám všem hodně úspěchů v další činnosti. Při vědomí, že za vším vždy stojí odhodlaní lidé, si ze setkání s vámi odnáším přesvědčení, že budoucnost je zde ve velmi dobrých rukou. (…)
Celý dopis paní velvyslankyně je zde (PDF)

(Rozhovor s paní velvyslankyní PhDr. Hanou Hubáčkovou, která mluví o činnosti Associazione Praga, vyšel v Římských listech 2016-1)NPMK uveřejnilo zprávu České školy Řím o konání výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“
http://npmk.cz/npmk/vystava-hura-do-skoly-s-marii-terezii-v-ceske-skole-rim
Zpráva je v příloze.
Výstava Hurá do školy s Marií Terezií v České škole Řím NA STRANKACH NPMKdzs
Krajiny češtiny – Srpen 2016
Článek o nadstavbovém projektu „Moje druhá vlast“ (PDF)
Celé číslo si můžete stáhnout zde: http://www.dzs.cz/file/4350/Krajiny češtiny 8.pdf


 

dicono_di_noi_cronaca_kendikova_28-05-2016Ze zápisu v kronice Associazione Praga – 28. května 2016
PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy a Gymnázia „J. Gutha Jarkovského“ v Praze.

„Česká škola Řím je pro mě oázou češství v římském velkoměstě. Děti jsou vzdělávány velmi zapálenými učiteli, kteří srší nadšením. Žáci jsou vedeni k úctě a lásce k vlasti i českému jazyku. Mnozí umějí více než jejich vrstevníci v Čechách. Smekám před zdejšími učiteli i dalšími kolegy, kteří spolupracují.Přeji mnoho sil do další práce!
S úctou J. Kendíková – 28.5.2016″


dicono_di_noi_cronaca_pankova_14-05-2016
Za zápisu v kronice Associazione Praga – 14. května 2016
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny v Praze.

„Právě na den a rok se před 700 lety narodil český král a římský císař Karel IV. Vy jste si připomněli zásluhy Karla IV. projektem, který skutečně posunul děti „dál“ se znalostmi o králi a císaři! Gratuluji všem učitelům, kteří se o to zasloužili, a všem dětem bych dala jedničku s hvězdičkou! Budu se těšit na další spolupráci.“


Radio Vaticana CZ
Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole – 14.05.2016


661664_636396_mzv_cz
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
Jaroslav Kantůrek na konferenci českých škol v Itálii – 3.3.2016

(…) České školy v Itálii mají v současné době zapsaných více než 100 žáků a evidují další zájemce včetně předškolních dětí. Spolupracují i v rámci mezinárodních projektů jako jsou putovní výstavy, časopis Krajánek nebo soutěž „Děti píší knihu“.
Většina českých škol v Itálii vznikla v rámci a i nadále úzce spolupracuje s tradičními krajanskými spolky
(Asociace Praha –Řím, ARCA Florencie, Bohemia Neapol, Lucerna Bologna aj.).
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zvlastni_zmocnenec_pro_krajanske.html


christnet.cz

Z rozhovoru  s kardinálem Dominikem Dukou – 25.5.2015

(…)A pak je tu ještě má radost – v Nepomucenu je vedle Historického ústavu Akademie věd též česká škola s víkendovým provozem, dnes má padesát dětí. Půlka je školka a druhá polovina jsou děti ze základní školy. Vyučuje se tam čeština a česká historie, občanská nauka a případně náboženství. Většinou se jedná o rodiny, kde jeden z rodičů je Čech a druhý Ital – mohou tam sportovat, a když není hezké počasí, tak jít naproti do kavárny, která je též v rukou české rodiny, a tak se tam naučí i trochu česky. Je to určitý vklad do budoucnosti, protože z těchto dětí vyrostou „velvyslanci“ naší republiky v Itálii, kde pak s nimi budeme moci spolupracovat na různých úrovních. Překvapivá byla také účast pana kardinála Coppy při obědě, kde dokazoval, že česky ještě nezapomněl.(…)

http://www.christnet.cz/clanky/5528/duka.urlKřesťanský magazín – Česká televize, 14.12.2014
(cliccare sull’immagine per guardare il servizio)

CT2-14.12.2014


MSMT_logo_bez_textu
Ze zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 28.05.2014
Česká škola v Římě zahájila projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 07.12.2013


komenskeho

Z tiskové zprávy NPMK -22. května 2014

Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ (2013/2014) ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Česká škola v Římě dokázala to, co se nedaří na řadě škol v ČR – zajímavou formou poskytuje dětem širší vzdělání o jednom z největších českých myslitelů – o J. A. Komenském.
Prokázalo se, že prostřednictvím výuky o Komenském lze prezentovat žákům nejlepší hodnoty české kultury a zároveň ukázat, že výuka cizího jazyka prostřednictvím didaktických principů Komenského, má stále svůj nadčasový význam.
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/tz-rim-2014.pdfČT24 – Horizont – České kraslice a gramatika v Římě –  31.03.2013:
 (clicca sull’immagine per guardare il servizio)
CT24 - horizont - 31.03.2013

Česká škola Řím / Scuola Ceca Roma
(projekt Associazione Praga)

Pontificio Collegio Nepomuceno
Via Concordia, 1 – Roma, 00183 Roma

Vedoucí projektu:
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
tel. 338 69 31 221
scuolacecaroma@gmail.com

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít