skip to Main Content

NÁSTAVBOVÉ PROGRAMY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM 2017-2018
ke 100. výročí vzniku Československa

Projekty:
„Osmička v československých dějinách XX. století. Vznik a vývoj samostatného československého státu“ (vzdělávací projekt);

„Český betlém“ (tvůrčí projekt).

Projekt „Český betlém“ se uskutečňoval v rámci keramické dílny, slavnostně otevřené v den záhajení NP, rok před stým výročím vzniku Republiky československé, 28. října 2017.

Hlavní vedoucí obou programů: Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka ČŠŘ.

Oba programy byly naplánovány a prováděny tak, aby se na nich mohly podílet všechny věkové skupiny dětí, které navštěvují naši školu, a zároveň i tak, aby se jejich průběhu mohli účastnit i rodiče a další členové Associazione Praga.


Náplni a vedení vzdělávacího programu v jednotlivých třídách se věnovaly třídní a další učitelky a pedagogičtí asistenti jednotlivých skupin i stážistky z Masarykovy Univerzity v Brně: Šárka Belvisi Chmelíčková, Vendula Ulrichová, Monika Kramná, Eva Trlíková, Květoslava Rubešová, stážistky Lucie Grebíková, Simona Konečná a Tereza Kudelová a samozřejmě naše ředitelka Kateřina Di Paola Zoufalová.

Program keramické dílny se odehrával pod vedením našich dvou učitelek-výtvarnic, Šárky a Venduly.

Oba programy se uskutečňovaly se záměrem důstojně připomenout a oslavit sté výročí vzniku

Československa, ale zvláště vzdělávací program se netýkal jen okolnosti vytvoření společného státu Čechů a Slováků a období tzv. První republiky, ale věnoval se i dalším osudům českých zemí v jejich stoletém vývoji. A protože ve 20. století se do dějin obzvláště zapisovaly roky, na jejichž konci stojí osmička, nazvali jsme náš program „Osmička v československých dějinách XX. století“. – Keramická dílna „Český betlém“ zase vyzvedla význam českých národních tradic, ale věnovala se i tvůrčímu zpracování českých státních symbolů (např. při velikonoční dílně jsme si všimli, že některé děti ozdobily vajíčko českou vlaječkou) a dalším aktivitám spojeným s českou státností.


Keramická dílna byla určena všem třídám


Rodiče a příbuzní našich školáků a předškoláků mohli průběžně sledovat, jak naše práce postupuje. Naopak někteří naši žáci (II. stupeň) se úspěšně zúčastnili i vlastních programů pro členy Associazione (uvedení nových monografií s námětem blízkým našemu NP, filmové odpoledne, výstavy pořádané jinými organizacemi).

 

Z didaktického hlediska byl NP pojat tak, aby si při něm žáci mohli prohloubit a procvičit znalosti ze všech školních předmětů, které jsou v programu naší školy, od českého jazyka a literatury v nejširším slova smyslu po zeměpis a historický zeměpis, dějepis, výuku k občanství a hudební výchovu. Program byl určen všem věkovým skupinám našich dětí – předškoláci, I. stupeň, II. stupeň –, přičemž každá skupina měla svůj citlivě stanovený vlastní specifický projekt.

Při práci na projektu jsme použili řadu metodických postupů od klasického výkladu se shrnutím probíraných témat i ve formě písemných slohových prací, přes práci s mapami a dobovými i dalšími dokumenty, práci s multimediálními materiály, až po komentovanou prohlídku výstavy „Tady nová republika“, uspořádané ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského v Praze, s následným vypracováním pracovních listů v rámci didaktických dílen. Žák osmé třídy Samuele dokonce připravil komentovanou prohlídku této výstavy v italštině, pro tatínky a další italské návštěvníky. Žáci II. stupně se zúčastnili uvedení nových monografií, dvou italských a jedné české, a mohli se podívat na film „Všichni dobří rodáci.


Výstava „Tady nová republika“, kterou Česká škola Řím uspořádala ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského v Praze. Pozvánku na výstavu vytvořili žákyně 6. třídy (2017-2018)

Práce na těchto projektech byla dlouhá a nebyla snadná, ale tak významné výročí si jistě zvláštní námahu zaslouží. Žáci se při ní poučili i pobavili a snad si zapamatují, jak jsme si 100 let od vzniku Československa, Republiku československou, v České škole Řím v roce 2017 a 2018 připomínali.

Oba nástavbové programy byly ukončeny při slavnostním shromáždění ČŠŘ ke 100. výročí vzniku Československa, 27. října 2018.

Srdečný dík patří všem, kteří se na programu jakýmkoli způsobem podíleli – žákům a jejich rodičům, učitelkám, pedagogickým asistentkám a asistentům, členům Associazione Praga a všem spolupracovníkům, zvláště vedení Nepomucena a NPMK.

27. října 2018 (kr)

NADSTAVBOVÉ PROGRAMY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM 2016/2017

1) KAREL HYNEK MÁCHA. Ke 180. výročí úmrtí básníka a ke 180. výročí prvního vydání Máje. Projekt pouze pro 4., 5. a 7. třídu ZŠ. Poznávací, literární a dramatická dílna. Scénické čtení úryvků z Máchova Máje za aktivní účasti přítomných rodičů a dalších zájemců.
Období: říjen – listopad 2016.

2) MOJE DRUHÉ MĚSTO, MŮJ DRUHÝ DOMOV. Samostatný projekt pro všechny věkové kategorie ČŠŘ (2 roky – 17 let, metodicky rozděleno do tří skupin), s čímž také souvisely použité metody (každá skupina měla svůj “prováděcí” postup). Cílem projektu bylo posílení vědomí vlastních kořenů s odkazem na místo, kam se rád/a vracím. Kromě toho  byl projekt i podporou všech součástí vzdělávacího programu ČŠŘ (jazyková výchova, reálie, občanská výchova). Na závěr se spolu s vyhodnocením projektu konala
i výstava  s přehledem uskutečněných prací.

  

NADSTAVBOVÝ PROGRAM ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM 2015/2016

un-anno-con-carlo-iv-zoomROK S KARLEM IV. V ČESKÉ ŠKOLE ŘÍM
VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍM PEDAGOGICKÝM MUZEEM A KNIHOVNOU J. A. KOMENSKÉHO V PRAZE
Program se mohl uskutečnit díky laskavé podpoře ze strany vedení Papežeské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě

Koordinátorka: Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka České školy Řím
Námět a odborná spolupráce: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) v Praze
Metodická podpora: PhDr. Květoslava Rubešová
Výtvarné dílny: Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková, Mgr. Vendula Ulrichová
Hudební a dramatické dílny: Mgr. David Válka, učitel České školy Řím; Barbora Doležalová, stážistka ERASMUS+, Masarykova univerzita v Brně
Další spolupracovníci: Dott. Alessandro Di Paola, asistent; Monika Kramná, asistentka; sestra Pavla Kozubková, asistentka; Petra Brychtová, stážistka ERASMUS+, Masarykova univerzita v Brně
Hudební spolupráci k divadelnímu představení skupiny C1 laskavě poskytl Prof. Ivano Lecca, člen sboru Accademia di Santa Cecilia v Římě

Skupiny podle věku
Skupina A – mateřská škola, Šárka Chmelíčková
Skupina B1 – první třída, Vendula Ulrichová
Skupina B2 – druhá až čtvrtá třída, David Válka
Skupina C1 – šestá třída, Vendula Ulrichová, Barbora Doležalová
Skupina C2 – studenti, Květoslava Rubešová

Oficiální zahájení nadstavbového programu: 23. ledna 2016
Slavnostní ukončení: 14. května 2016

Oficiálního zahájení nadstavbového programu se zúčastnila velvyslankyně České republiky v Itálii Její Excelence PhDr. Hana Hubáčková.
Oficiálního zahájení a slavnostního ukončení nadstavbového programu dne 14. května 2016 se zúčastnila ředitelka NPMK v Praze PhDr. Markéta Pánková.
Všech oficiálních setkání se zúčastnili rektor Papežské koleje sv. Jana Nepomuckéhov Římě Petr Šikula, vicerektor Roman Czudek a další představitelé této instituce.

Součástí oficiálního zahájení byla putovní výstava „Karel IV. – „Život Otce vlasti“, kterou naší škole laskavě zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.Komenského v Praze.
V den oficiálního zahájení nadstavbového programu se konaly didaktické dílny pod vedením ředitelky NPMK PhDr. Markéty Pánkové.

V den oficiálního zakončení PhDr. Markéta Pánková přednesla přednášku na téma „Karel IV. – jeho odkaz dnešku“.

Pro projekt „Rok s Karlem IV. v České škole“ poskytlo odbornou podporu a materiály Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze:
<http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/2015/projekt_pro_ceske_skoly_v_zahranici_-_karel_iv_700_vyroci_narozeni.pdf>.

Programy a cíle podle skupin

Skupina AKorunovační klenoty (podrobný popis autorky programu je součástí tohoto výběru dokumentů).
Záměrem a cílem projektu bylo hravou a nenásilnou formou seznámit děti s Karlem IV. a přiblížit dobu, ve které žil a působil, úměrně věku předškolních dětí.
Dílčím cílem projektu bylo vytvoření vlastních korunovačních klenotů volně inspirovaných českými korunovačními klenoty: koruny, jablka a žezla.
Zakončení hravým způsobem: Korunovace a průvod „malých“ králů, jejich významným proslovem a komorní výstava vyrobených korunovačních klenotů. Účast v mezinárodní výtvarné soutěži „Karel IV. očima dětí“. Popis projektu je přiložen.

Skupina B1 –  výtvarná dílna s námětem Karel IV., jeho doba, jeho dílo; celoroční příprava. Výtvarná dílna. Závěrečná výstava vytvořených obrazů. Účast v mezinárodní výtvarné soutěži „Karel IV. očima dětí“.

Skupina B2 – dramatická dílna – živé obrazy ze života Karla IV. Celoroční příprava, dvě vystoupení (druhé rozšířené). Živé obrazy ze života panovníka, jeho manželky, jeho záliby. Ilustrace velkých architektonických a dalších děl, která vytvořil.

Skupina C1 – v I. pololetí výtvarná a vzdělávací dílna s námětem Karel IV. a život v jeho době; konstrukce středověkých hradů; příprava samostatných vystoupení na zadané téma.
Ve II. pololetí dramatická a hudební dílna, vytváření vlastního divadelního představení „Obrazy ze života Karla IV. aneb Co se ve škole nedozvíte“. Během vlastního vytváření programu (námět, scénář, kostýmy, výběr hudby) žáci také průběžně připravovali zajímavý filmový dokument o tom, jak dílo tvořili. Dokument představili před vystoupením na slavnostním zakončení nadstavbového programu. Divadelní představení je po všech stránkách samostatným dílem žáků. Scénář divadelního představení je přiložen.

Skupiny C1 a C2 – během celého roku byla četba s porozuměním věnována tématu „Karel IV. – život, doba, dílo“. Texty poskytlo jednak NPMK, jednak šlo o texty z Čítanky pro 6. třídu (nakladatelství Fraus), kde je celá jedna sekce věnována tomuto významnému panovníkovi, jednak byly použity další texty. Četba byla doplněna pracovními listy a poznávacími testy.

Předpremiéra
Účast v mezinárodní výtvarné soutěži „Karel IV. – Otec vlasti“ pořádané hnutím „Stonožka“ – „Na vlastních nohou“ ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským; vedoucí výtvarné dílnyVendula Ulrichová; červen 2015 (vyhodnocení listopad 2015).

Dílčí výstup na společném setkání (1) – Oficiální zahájení projektu 23. ledna 2016
Přehled realizovaných prací dětí mateřské školky (Šárka Belvisi Chmelíčková).
Přehled prací z výtvarné dílny dětí ze skupiny C1 (Vendula Ulrichová) : studium materiálů vztahujících se k době a k životu Karla IV., samostatná příprava, stavba středověkých hradů (Karlštejn, Křivoklát).
Vystoupení dětí ze skupiny B2 (David Válka) –  živé obrazy ze života Karla IV.

Závěrečný výstup na společném setkání (2) – Slavnostní ukončení projektu 14. května 2016.
Výstava realizovaných prací – skupiny A a B1 (Šárka Belvisi Chmelíčková a Vendula Ulrichová).
Vystoupení dětí skupiny B2 – živé obrazy ze života Karla IV.  – (rozšířená verze – vedoucí skupiny David Válka).
Divadelní představení skupiny C1 – Obrazy ze života Karla IV. aneb co se ve škole nedozvíte (vedoucí – stážistka Barbora Doležalová).

Poznámka:
Výstava realizovaných prací se opakovala 28.5. a 4.6.2016, ale vzhledem k tomu, že originály byly zaslány do soutěže, na opakované výstavě byly prezentovány reprodukce.

(Výstup 3) Účast v mezinárodní výtvarné soutěži „Karel IV. očima dětí“ (pořadatelé Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) – skupiny A (kolektivní práce „Korunovační klenoty“) a B1 (7 obrazů ve velikosti A2).

Klíčová slova:
Karel IV., „Otec vlasti“, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, korunovační klenoty, Karel IV. a Itálie, Karel IV. – Vlastní životopis

Výstava vytvořených prací se konala 14. května 2016 v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého v Římě, která poskytuje zázemí ČŠŘ
Foto: Mateřská školka při práci – Zahájení putovní výstavy „Karel IV. – Život Otce vlasti“

carlo-iv-scuola-materna-a-lavoro carlo-iv-inaugurazione-mostra

Doprovodný program:
Putovní výstava Karel IV. – Život Otce vlasti” – přístupná pro veřejnost v období květen – červen 2014 (výstavu zapůjčilo NPMK)
Promítnutí dokumentárních filmů
Odborná přednáška na téma “Karel IV. – jeho odkaz dnešku” – PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK; i pro širší veřejnost, byl k dispozici překlad do italštiny.

Ocenění
Mezinárodní výtvarná soutěž „Karel IV. – Otec vlasti“, pořadatelé hnutí „Stonožka“ – „Na vlastních nohou“ ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. Všech 5 účastníků z ČŠŘ bylo odměněno a jejich práce byly vystaveny na společné výstavě ) účastníků  soutěže v Anežském klášteře v Praze v prosinci 2015. Jedna ze zúčastněných z ČŠŘ, Gina Maria Zaccheo, získala jednu z hlavních cen.

Gina Maria Zaccheo, Portrét Karla IV., kategorie do 15 let –  cena sestry Dominiky
carlo-iv-ritratto-di-carlo-iv carlo-iv-premio

Soutěž NPMK ve spolupráci s MŠMT Celoroční kolektivní projekt mateřské školky „Korunovační klenoty“, vedoucí Šárka Belvisi Chmelíčková, získal jedno z hlavních ocenění pro zahraniční účastníky.
carlo-iv-gruppo carlo-iv-diploma-alla-scuola-ceca corone

Přílohy
Příloha 1: Popis projektu mateřské školy, autorka Šárka Belvisi Chmelíčková
Příloha 2: Scénář divadelního představení, autoři žáci skupiny C1, koordinovala stážistka Barbora Doležalová

Odkazy:
NPMK
: Česká škola Řím – výtvarná soutěž Karel IV. – Otec vlasti http://npmk.cz/node/604
NPMK: Seznam oceněných prací výtvarné soutěže „Karel IV. očima dětí“ – VII. kategorie (zahraniční účastníci) http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/2016/kategorie_7_0.pdf
Radio Vaticana: Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23774

Více:
Ř
ímské Listy 2/2015
Římské Listy 1/2016

 

NADSTAVBOVÝ PROGRAM ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM 2014/2015

MOJE DRUHÁ VLASTmoje druha vlast
Původní didakticko-poznávací projekt České školy Řím (ČŠŘ)
Program se mohl uskutečnit díky laskavé podpoře ze strany vedení Papežeské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě a díky obětavé pomoci rodinných příslušníků žáků ČŠŘ

Námět a vedení projektu Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
Metodická podpora PhDr. Květoslava Rubešová
Autorka pracovních listů pro mateřskou školu Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková
Autorka pracovních listů pro starší žáky PhDr. Květoslava Rubešová
Vedoucí výtvarných dílen Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková a Mgr. Vendula Ulrichová
Vedoucí skupin Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková (skupina A), paní Monika Kramná a Bc. Alena Corona (skupina B), PhDr. Květoslava Rubešová (skupina C)

Cíle a poslání
Připomenout si české kořeny na osudech konkrétních osob, které si žáci mohli vybrat z rodinného kruhu i odjinud. Ve všech případech muselo jít o lidi, jejichž pravou vlastí byly české země. Prohloubit si svou představu o českých dějinách a osudech v minulosti i nedávné době prostřednictvím osobních i písemných kontaktů, rodinných konfrontací rodinných i jiných dokumentů.

Klíčová slova
rodina, příbuzní, předci, české kořeny, český původ, Itálie, Česká republika, vlast, druhá vlast

Realizace programu ve věkových skupinách podle specifických plánů

Skupina A (předškolní děti) – vedoucí Šárka Belvisi Chmelíčková: “Já, moje rodina, moji nejbližší”.
Cílem projektu bylo uvědomit si význam rodiny a jejích hodnot; pochopení hodnoty příbuzenských vztahů; prožitek „vlastních kořenů“. Přirozeným vyústěním programu bylo, že rodina může fungovat, i když její někteří členové žijí daleko, v jiné zemi. Při práci se počítalo jak s iniciativou dětí, tak se zapojením příbuzných.
Program zahrnoval jak četné jazykové aktivity, tak různorodou výtvarnou činnost. Hlavním výstupem byla realizace “Stromu předků”. Při jeho vytváření se vycházelo z životního cyklu stromu v přírodě (jeho původ, růst velikosti, usychání a obnova), což poskytovalo příklad k analogii pro životní cyklus lidského rodokmenu. Pohledem na skoro dorostlý strom života lidstva můžeme sledovat a pochopit jeho pouť časem.

Ukázka z práce předškolních dětí
lavoro-bimbi-prescolari

Skupina B (6 – 10 let) – vedoucí Monika Kramná, asistentka Alena Corona.
Děti si nejprve vyměňovaly korespondenci s příbuznými a známými v České republice. Souběžně se však věnovaly vypracování pracovních listů, zaměřených jak celkově na život v České republice, tak na realitu jednotlivých konkrétních českých krajů, které děti blíže poznaly při návštěvách svých příbuzných a známých v Česku. Práce obsahovala jak celou řadu jazykových aktivit, tak studium zeměpisu, dějepisu i uměleckých památek ve vybraném kraji. Při práci s pracovními listy se děti věnovaly i výtvarné činnosti. Své dílčí výsledky děti pravidelně představovaly na nástěnce, kterou téměř každý týden obměňovaly. Závěrečným výstupem byla slohová práce (popis – vyprávění), ve které děti přiblížily člověka, kterého si pro tento projekt vybraly.

Ukázka žákovské práce – skupina B
moje-druha-vlast-lavoro-gruppo-b

Skupina C (11 – 16 let) – vedení Květoslava Rubešová; výtvarná dílna – Vendula Ulrichová.
Posláním  programu “Moje druhá vlast – Lidé a místa mého srdce” bylo připomenout si svůj český původ na osudech konkrétních osob, které děti poznaly nebo o nichž se zprostředkovaně dověděly. Práce vyžadovala velké zaujetí, podporu rodiny a byla i velmi náročná na čas. Na základě osobních, písemných i dalších kontaktů a studia rodinných a veřejných archivních dokumentů i další literatury si žáci prohlubovali svou představu o českých reáliích v minulosti i  současnosti. Vznikla tak vzácná mozaika, sestavená z řady osudů konkrétních osob s životním příběhem často hodně pohnutým, která však nakonec ukazuje na sílu jedince, který se umí vypořádat i s velmi nepříznivým údělem. Právě konfrontace osudů zdánlivě nevýznamných lidí s velkými dějinnými událostmi pravděpodobně žákům přiblížily českou minulost i přítomnost více, než to činí učebnice. Svědčí o tom i zájem, se kterým se žáci programu věnovali.
Součásti práce skupiny C byly výtvarné dílny. Děti vytvářely velké nástěnné obrazy k tématu, které zpracovávaly; v závěrečné fázi děti doplnily obrazy i o stručný komentář ke svému dílu. Závěrečným výstupem byla výstava všech vytvořených prací v prostorách Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě.

Ukázka vystaveného obrazu s komentářem vybraného tématu – skupina C (obraz, komentář, pracovní list a slohová práce)
moje-druha-vlast-lavoro-gruppo-c

Celý projekt byl poprvé představen na III. setkání Českých škol v Římě (únor 2015) a jeho výsledky byly předloženy na IV. setkání Českých škol v Itálii (Neapol, únor 2016). Hlavní výsledky a materiály jsou shrnuty ve sborníčku dokumentů, se kterým se mohli seznámit účastníci konfrence České školy bez hranic a spolupracujících organizací v srpnu 2015. Sournný článek o projektu vyšel ve specializovaném internetovém časopise “Krajiny češtiny”, který vydává Dům zahraniční spolupráce  v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (Krajiny češtiny 2016; 8 – viz příloha)

Příloha:
Posouzení prací žáků skupiny C – Roman Czudek, vicerektor Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě

Odkaz:
Článek v 8. čísle časopisu „Krajiny češtiny“ (2016) lze stáhnout zde (PDFMoje druha Vlast – krajiny cestiny 2016
Celé číslo časopisu lze číst a stáhnout zde:
http://www.dzs.cz/file/4350/Krajiny%20češtiny%208.pdf

Vice
Římské Listy 1/2015

NADSTAVBOVÝ PROGRAM ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM 2013/2014

ROK S KOMENSKÝMrok-s-komenskym

VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍM PEDAGOGICKÝM MUZEEM A KNIHOVNOU JANA AMOSE KOMENSKÉHO V PRAZE

Výukových dnů se zúčastnily také zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  ČR – náměstkyně Ing. Eva Bartoňová a Mgr. Monika Slabá

Vedení výtvarné dílny Turi Sottile, italský malíř

Program se mohl uskutečnit díky laskavé podpoře ze strany vedení Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě

Vedení projektu Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
Námět a odborná spolupráce PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea knihovny (NPMK) v Praze
Autorka pracovních listů pro mateřskou školu  Dott.ssa Jana Lebedová (v příloze)
Vedoucí výtvarné dílny Turi Sottile
Vedoucí skupin Dott.ssa Jana Lebedová, Mgr. Jana Piscitelli Stržínková,  Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
Asistentka Bc. Alena Corona

Cíl
Seznámit se přehledně s dílem J.A.Komenského a s jeho odkazem dnešku; seznámit se podrobněji s vybranými částmi některých jeho děl, např. “Orbis pictus”, “Jak dovedně užívati knih, hlavního nástroje vzdělávání”,” Informatorium školy mateřské”; diskutovat na téma svoboda, pracovitost, odchod ze země, podoba školy dříve a dnes. Tvůrčím způsobem zpracovat některé myšlenky
z odkazu JAK (pracovní listy, literární výchova, výtvarná dílna). Doplněk výuky českého jazyka a literatury a dějepisu. Projektové vyučování.

Výstupy
Mateřská škola
“Spi mé milé poupě” – vystoupení na slavnostním zakončení tohoto nadstavbového programu.
Mladší žáci
slovní a výtvarné zpracování tématu “ideální třída podle J.A.Komenského” a “ideální třída
pro 21. století”.
Starší žáci
literární zpracování tématu “Svoboda”;
výtvarné zpracování Komenského hesla “Všechno nechť volně plyne, násilí budiž vzdáleno věcem“.

Výstava vytvořených prací – všechny skupiny

Klíčová slova:
Jan Amos Komenský, Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského, Jak dovedně využívati knih, Orbis pictus, pracovitost, odchod ze země, škola dříve a dnes, ideální školní třída

Realizace programu podle jednotlivých věkových skupin

Mateřská škola – práce podle díla “Informatorium školy mateřské” a nácvik písně “Spi mé milé poupě.”

Základní škola
mladší žáci

literární výchova – výtvarná dílna;
“Orbis pictus” – práce s obrázky a hesly; portréty J.A.Komenského; skládání puzzle s náměty z Komenského díla; rozvíjení témat v diskusi – pracovitost, odchod ze země, podoba školy dříve dnes a práce s pracovními listy.
Výukové dny za využití principů Komenského moderního vyučování – PhDr. Markéta Pánková. 30.11.2013, 10.5.2014

starší žáci
literární výchova – výtvarná dílna; rozbor některých úryvků z Komenského děl;
diskuse a následovné vypracování úvahy na téma významu svobody člověka.
Výukové dny za využití principů Komenského moderního vyučování – PhDr. Markéta Pánková.  30.11.2013, 10.5.2014.

Výstava vytvořených prací

Mgr. Monika Slabá (MŠMT) při práci s dětmi a PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, s dětmi na výstavě
rok-s-komenskym-2 rok-s-komenskym-1

Doprovodný program:
Putovní výstava  J. A. Komenský – Vzdělávání pro všechny” – přístupná pro veřejnost v období květen – červen 2014 (NPMK)
Odborná přednáška na téma “Odkaz J. A. Komenského Evropě, světu” – PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK; i pro širší veřejnost, byl k dispozici překlad do italštiny.

Ocenění

Vítězka výtvarné souteže: Gina Maria Zaccheo, na fotografii s italským malířem Turim Sottile, a její práce „Všechno nechť volně plyne, násilí budiž vzdáleno věcem“
rok-s-komenskym-3 rok-s-komenskym-4

Vítěz literární soutěže Filippo Iannelli, na fotografii s velvyslancem ČR při Svatém stolci JUDr. Pavlem Vošalíkem při přebírání medaile, a jeho vítězná práce na téma „SVOBODA“
rok-s-komenskym-5rok-s-komenskym-6

Vítězné a další zajímavé práce žáků ČŠŘ byly vystaveny na webových stránkách NPMK

Odkazy:

ČESKÁ ŠKOLA V ŘÍMĚ V KVĚTNU SKONČILA ÚSPĚŠNĚ ORIGINÁLNÍ PROJEKT „ROK S J. A. KOMENSKÝM“ (MŠMT 28. května 2014)
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceska-skola-v-rime-v-kvetnu-skoncila-uspesne-originalni

TISKOVÁ ZPRÁVA NPMK (22.5.2014)

ČESKÁ ŠKOLA V ŘÍMĚ ZAHÁJILA „ROK S J. A. KOMENSKÝM“ (krajane.net 19.12.2013)
http://www.krajane.net/articleDetail.view?id=2913

Příloha: Komenskym Pracovní listy pro mateřskou školu

Více
Zpravodaj 2013-2
Zpravodaj 2014-1

NADSTAVBOVÝ PROGRAM ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM 2012/2013

ČAPKŮV ROKimmagine-lavori-scuola-ceca-per-capek
VE SPOLUPRÁCI S PAMÁTNÍKEM KARLA ČAPKA VE STRŽI

Námět paní Olga Hustolesová
Vedení Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
Autorka pracovních listů Dott.ssa Jana Lebedová
Vedoucí skupin paní Olga Hustolesová, Dott.ssa Jana Lebedová, Mgr. Jana Piscitelli Stržínková

Cíl
Seznámit se podrobněji s dílem bratří Čapků, zejména s jejich tvorbou pro děti, a tvůrčím způsobem zpracovat jejich odkaz. Doplněk výuky českého jazyka a literatury a dějepisu. Projektové vyučování.

Klíčová slova:
Karel Čapek, Josef Čapek, Památník Karla Čapka, Povídání o pejskovi a kočičce, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Dášeňka, Ukradené dítě, překlad, bilingvismus

Realizace programu

Práce ve skupinách

Mateřská škola – dramatický kroužek a výtvarná dílna: loutkové divadlo na motivy pohádky “Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“ (Povídání o pejskovi a kočičce);
dramatizace původního textu: paní Olga Hustolesová

Základní škola – didaktická dílna s ředitelkou Památníku Karla Čapka ve Strži: rozbor některých pasáží z knihy Dášeňka, méně obvyklá slova v češtině, srovnávání italského překladu s původním českým textem (jazyková výchova, výchova k bilingvismu) – paní Kristina Váňová;
dramatická výchova – dramatizace povídky “Ukradené dítě” výtvarná dílna

Pracovní list
Čapkův rok pracovní list – Jak myli podlahu 2013

Výstava vytvořených prací

Doprovodný program:

  • Putovní výstava “Život a doba spisovatele Karla Čapka” (Památník Karla Čapka)
  • Odborná přednáška na téma “Život a dílo bratří Čapků a jejich tvorba pro děti” – paní Kristina Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži
  • Promítnutí hraných a animovaných filmů s pohádkami bratří Čapků
  • Promítnutí filmového dokumentu o Karlu Čapkovi

Odkazy:
Památník Karla Čapka ve Strži
http://www.capek-karel-pamatnik.cz/

Česká televize (Horizont) – České kraslice a gramatika v Římě
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizontct24/213411058050013/obsah/251221-ceske-kraslice-a-gramatika-v-rime/

Více zpravodaj 2013-1

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít