skip to Main Content

Česká škola Řím (ČŠŘ) je jedním z projektů Associazione Praga.

Vznikla roku 2011 z iniciativy Dott.ssa Kateřiny Di Paola Zoufalové, která je ředitelkou školy od jejího počátku.

Od 1. října 2011 ČŠŘ nabízí pravidelnou výuku pro předškolní a školní děti ze smíšených (převážně italsko-českých) a českých rodin žijících v Římě a okolí, a to formou sobotních dopoledních nebo celodenních setkání.

Ve škol. Roce 2020/2021 bude výuka probíhat v režimu podle aktuální situace (prezenčně, na dálku, nebo ve smíšené formě – v. oddíl „Organizace školního roku“).

V roce 2018 ČŠŘ podepsala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) smlouvu o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona (bod 1), která je platná od 30. srpna 2018 (MŠMT-21691/2017-8). Program ČŠŘ vychází z osnov české základní školy a je zaměřen na rozvíjení bilingvismu; řídí se vlastním vzdělávacím programem „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“ schváleným MŠMT ČR v rámci smlouvy. Součástí programu jsou každoroční nástavbové programy a také mimořádná setkání (koncerty, Mikulášská besídka, vycházky, Dětský den, školní výlet, příměstský letní tábor).

Zahájení školního roku 2020/2021
26. září 2020 v 9:00 hod., způsob a místo zahájení budou oznámeny podle aktuální situace

VEDOUCÍ PROJEKTU
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová

 

VYUČUJÍCÍ

Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová, skupina C
Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková, skupina A; výtvarné dílny
Monika Kramná, skupina B
Dott.ssa Eva Trlíková, skupina B a C
Lucie Grebíková, skupina C (výuka na dálku)
Mgr. Jan Slepička , skupina C (prezenční výuka)
PhDr. Květoslava Rubešová, metodická podpora (didaktika a nástavbový program), skupina C; příprava k certifikované zkoušce

ASISTENTI
stáž/isté z PedF MU v Brně (program ERASMUS+)

Platí od 24. července 2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Slavnostní zahájení:
2
6. září 2020 v 9:00 hod.v režimu podle aktuální situace

Součástí slavnostního zahájení bude výstava zapůjčená Národním pedagogickým muzeem
J. A. Komenského v Praze KOMenský v KOMiksu,
kterou se Associazione Praga a Česká škola Řím se připojují k národním oslavám
J. A. Komenského 2020-2022:
350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (2020)
a zároveň 430. výročí jeho narození (2022).

 

 

SETKÁNÍ:
v sobotu od 9:00 do 13:30, jednou měsíčně celodenní program od 9:00 do 16:15
(přestávka na oběd od 13:30 do 14:00)

Výuka bude probíhat podle aktuální situace; možné jsou tyto formy:

 1. prezenční vyučování v Papežské koleji Nepomucenum v Římě
 2. výuka na dálku (v tomto případě se den vyučování může změnit)
 3. výuka na dálku, doplněná v nezbytném rozsahu prezenčními formami (soustředěními, konzultacemi, alternativní vyučování v otevřeném prostoru, a pod.)

 

PROGRAM:
(poznámka: některé programy, u kterých se předpokládá přítomnost v místě konání, se v případě výuky na dálku nebudou moci uskutečnit, nebo se uskuteční v pozměněné formě)

 • vyučování podle učebních plánů na základě Školního vzdělávacího programu České školy Řím „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“;
 • pokračování víceletého NP 2020-2022: „J.A.Komenský a jeho poselství dnešku“(I. a II. stupeň, aktivní od II. pololetí  2019/2020);
 • nový NP „Moje město Řím“ – (MŠ, I.a II. stupeň);
 • NP „Významná výročí v roce 2020 a 2021” (5. třída a II. stupeň, I. pololetí);
 • duchovní dílny(Vánoce, Velikonoce) ve spolupráci s vedením Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého;
 • tvůrčí dílny (výtvarná, dramatická, hudební, literární, další) v rámci základního i nástavbového programu;
 • didaktické dílny u příležitosti výstav, přednášek, výročí a dalších událostí;
 • přezkoušení ze získaných vědomostí (na konci školního roku) ve spolupráci se Základní školou a Gymnáziem „Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze“;
 • mimořádné aktivity a události (výstavy, koncerty, Mikulášská besídka, školní výlet, letní příměstský tábor);
 • příprava na certifikovanou  zkoušku z češtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (od šestnácti let);

PRÁZDNINY

 • Vánoční prázdniny: 20.12.2020 – 15.01.2021
 • Velikonoční prázdniny: 3.4.2020 (sobota před Velikonocemi)

 

Změna programu nebo data a hodiny vyhrazena.

Platí od 24.7.2020


ROZPIS SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Události, které Česká škola Řím pravidelně pořádá nebo se jich pravidelně účastní:
(pořadí podle školního roku)

Mikulášská besídka (ve spolupráci s Papežskou kolejí sv. Jana Nepomuckého)
Setkání Českých škol v Itálii (ve spolupráci s Českými školami v Miláně, Florencii, Bologni a Neapoli)
Přezkoušení na konci školního roku (ve spolupráci se Základní školou a Gymnáziem J. Gutha Jarkovského, Praha)
Dětský den
Týden češtiny ve světě a Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

NÁSTAVBOVÉ PROGRAMY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM
Nástavbové programy jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu v České škole Řím (ČŠŘ).
Jejich cílem je prohloubit znalosti získané v hlavním vzdělávacím programu (český jazyk a literatura, české reálie, občanská výchova) prostřednictvím tvůrčích dílen a laboratoří (didaktických, literárních a dramatických, ale i výtvarných a hudebních). Tyto programy jsou plánovány jako celoroční nástavbová činnost během každého školního roku pro všechny věkové skupiny zastoupené v ČŠŘ a probíhají buď ve spolupráci s českými institucemi (Národní pedagogické muzeum a knihovna v Praze, Památník Karla Čapka ve Strži) a s přispěním italských institucí nebo osobností nebo jako samostatný program. Tématem nástavbových programů jsou významné osobnosti nebo události českých dějin a kultury nebo jiné aktuální téma spojené především s rozvíjením bilingvismu a soužitím mezi dvěma kulturami, italskou a českou. Programy bývají doplněny tematickou výstavou a odbornou přednáškou a výstavou dětských prací realizovaných v rámci této činnosti. Shoduje-li se program s tématem uskutečňovaným na české nebo mezinárodní úrovni, účastní se děti z ČŠŘ i mezinárodních projektů a soutěží (700. výročí narození Karla IV.). Realizace nástavbových programů vyžaduje velké zaujetí dětí a náročnou práci celého pedagogického sboru, ale neobešlo by se bez podpory a pomoci rodinných příslušníků; tím se program stává i příkladem mezigenerační spolupráce v rámci Associazione Praga.

Vážíme si toho, že naši činnost oceňují instituce a že se informace o ní objevují na jejich oficiálních stránkách i ve sdělovacích prostředcích.


Český betlém
(Katolický týdeník – 11.12.2018)

a


“Betlém z české školy v Římě na vatikánské přehlídce jesliček z celého světa
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28644 e
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28735

a

Betlém z České školy v Římě na přehlídce jesliček ve Vatikánu


stemma-cz-2000px-coat_of_arms_of_the_czech_republic-svg

Z dopisu paní PhDr. Hany Hubáčkové, velvyslankyně České republiky v Římě12.2.2016

(…) Jsem velmi potěšena tím, jakou pozornost věnujete výuce českého jazyka, kultuře i našim dějinám, s jakou vitalitou ale i profesionalitou se této činnosti věnujete. Mladá generace, která v sobě pojí české i italské kořeny, tak může z těchto zdrojů čerpat jazykové a kulturní bohatství. To je velký vklad do jejich života a velmi smysluplná práce pro vás všechny, kteří a které se jí věnujete. (…)
Přeji vám všem hodně úspěchů v další činnosti. Při vědomí, že za vším vždy stojí odhodlaní lidé, si ze setkání s vámi odnáším přesvědčení, že budoucnost je zde ve velmi dobrých rukou. (…)
Celý dopis paní velvyslankyně je zde (PDF)

(Rozhovor s paní velvyslankyní PhDr. Hanou Hubáčkovou, která mluví o činnosti Associazione Praga, vyšel v Římských listech 2016-1)NPMK uveřejnilo zprávu České školy Řím o konání výstavy “Hurá do školy s Marií Terezií”
http://npmk.cz/npmk/vystava-hura-do-skoly-s-marii-terezii-v-ceske-skole-rim
Zpráva je v příloze.
Výstava Hurá do školy s Marií Terezií v České škole Řím NA STRANKACH NPMKdzs
Krajiny češtiny – Srpen 2016
Článek o nadstavbovém projektu „Moje druhá vlast“ (PDF)
Celé číslo si můžete stáhnout zde: http://www.dzs.cz/file/4350/Krajiny češtiny 8.pdf


 

dicono_di_noi_cronaca_kendikova_28-05-2016Ze zápisu v kronice Associazione Praga – 28. května 2016
PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy a Gymnázia „J. Gutha Jarkovského“ v Praze.

“Česká škola Řím je pro mě oázou češství v římském velkoměstě. Děti jsou vzdělávány velmi zapálenými učiteli, kteří srší nadšením. Žáci jsou vedeni k úctě a lásce k vlasti i českému jazyku. Mnozí umějí více než jejich vrstevníci v Čechách. Smekám před zdejšími učiteli i dalšími kolegy, kteří spolupracují.Přeji mnoho sil do další práce!
S úctou J. Kendíková – 28.5.2016″


dicono_di_noi_cronaca_pankova_14-05-2016
Za zápisu v kronice Associazione Praga – 14. května 2016
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny v Praze.

“Právě na den a rok se před 700 lety narodil český král a římský císař Karel IV. Vy jste si připomněli zásluhy Karla IV. projektem, který skutečně posunul děti „dál“ se znalostmi o králi a císaři! Gratuluji všem učitelům, kteří se o to zasloužili, a všem dětem bych dala jedničku s hvězdičkou! Budu se těšit na další spolupráci.”


Radio Vaticana CZ
Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole – 14.05.2016


661664_636396_mzv_cz
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
Jaroslav Kantůrek na konferenci českých škol v Itálii – 3.3.2016

(…) České školy v Itálii mají v současné době zapsaných více než 100 žáků a evidují další zájemce včetně předškolních dětí. Spolupracují i v rámci mezinárodních projektů jako jsou putovní výstavy, časopis Krajánek nebo soutěž „Děti píší knihu“.
Většina českých škol v Itálii vznikla v rámci a i nadále úzce spolupracuje s tradičními krajanskými spolky
(Asociace Praha –Řím, ARCA Florencie, Bohemia Neapol, Lucerna Bologna aj.).
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zvlastni_zmocnenec_pro_krajanske.html


christnet.cz

Z rozhovoru  s kardinálem Dominikem Dukou – 25.5.2015

(…)A pak je tu ještě má radost – v Nepomucenu je vedle Historického ústavu Akademie věd též česká škola s víkendovým provozem, dnes má padesát dětí. Půlka je školka a druhá polovina jsou děti ze základní školy. Vyučuje se tam čeština a česká historie, občanská nauka a případně náboženství. Většinou se jedná o rodiny, kde jeden z rodičů je Čech a druhý Ital – mohou tam sportovat, a když není hezké počasí, tak jít naproti do kavárny, která je též v rukou české rodiny, a tak se tam naučí i trochu česky. Je to určitý vklad do budoucnosti, protože z těchto dětí vyrostou „velvyslanci“ naší republiky v Itálii, kde pak s nimi budeme moci spolupracovat na různých úrovních. Překvapivá byla také účast pana kardinála Coppy při obědě, kde dokazoval, že česky ještě nezapomněl.(…)

http://www.christnet.cz/clanky/5528/duka.urlKřesťanský magazín – Česká televize, 14.12.2014
(cliccare sull’immagine per guardare il servizio)

CT2-14.12.2014


MSMT_logo_bez_textu
Ze zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 28.05.2014
Česká škola v Římě zahájila projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 07.12.2013


komenskeho

Z tiskové zprávy NPMK -22. května 2014

Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ (2013/2014) ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Česká škola v Římě dokázala to, co se nedaří na řadě škol v ČR – zajímavou formou poskytuje dětem širší vzdělání o jednom z největších českých myslitelů – o J. A. Komenském.
Prokázalo se, že prostřednictvím výuky o Komenském lze prezentovat žákům nejlepší hodnoty české kultury a zároveň ukázat, že výuka cizího jazyka prostřednictvím didaktických principů Komenského, má stále svůj nadčasový význam.
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/tz-rim-2014.pdfČT24 – Horizont – České kraslice a gramatika v Římě –  31.03.2013:
 (clicca sull’immagine per guardare il servizio)
CT24 - horizont - 31.03.2013

Česká škola Řím / Scuola Ceca Roma
(projekt Associazione Praga)

Via Concordia, 1 – Roma, 00183 Roma

Vedoucí projektu:
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
tel. 338 69 31 221
scuolacecaroma@gmail.com

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít