skip to Main Content

Jeden den v České škole Řím
(Kliknĕte a podivejte se na video)

Česká škola Řím (ČŠŘ) je jedním z projektů Associazione Praga.

Vznikla roku 2011 z iniciativy Dott. Kateřiny Di Paola Zoufalové, která je ředitelkou školy od jejího počátku.

Od 1. října 2011 ČŠŘ nabízí pravidelnou výuku pro předškolní a školní děti ze smíšených (převážně italsko-českých) a českých rodin žijících v Římě a okolí, a to formou sobotních dopoledních nebo celodenních setkání. Ve škol. roce 2023/2024 bude výuka probíhat v režimu podle aktuální situace (prezenčně, na dálku, nebo ve smíšené formě – v. oddíl „Organizace školního roku“).

V roce 2023 Škola obnovila smlouvu o poskytování vzdělávání v zahraničí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona (bod 1), č.j. 2023 (MSMT-12045/2023-3).
Program ČŠŘ vychází z osnov české základní školy a je zaměřen na rozvíjení bilingvismu; řídí se vlastním vzdělávacím programem Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti schváleným MŠMT ČR v rámci smlouvy. Součástí programu jsou každoroční nástavbové programy a také mimořádná setkání (výstavy, koncerty, duchovní setkání, vycházky, Dětský den, školní výlet, příměstský letní tábor, další programy).

Od školního roku 2023/24 spolupracuje Škola s MŠMT na pilotním projektu „Kombinovaná výuka  poskytovatelů vzdělávání v zahraničí“ (dále jen KV), jehož pravidla jsou uvedena v doplňku ke smlouvě a v aktualizovaném školním vzdělávacím programu (ŠVP) dostupném výše.

Zahájení školního roku 2024/2025
28. září 2024 v 9:00 hod., způsob a místo zahájení budou oznámeny podle aktuální situace

ODPOVĚDNÁ ZA PROJEKT:

Dott.ssa. Kateřina Di Paola Zoufalová

Na organizaci se podílejí:

PhDr. Květoslava Rubešová: metodická podpora (didaktika a nástavbové programy) a koordinátorka
pro 2. stupeň; příprava k certifikované zkoušce z češtiny (CCE)

Monika Kramná: koordinátorka pro 1. stupeň

Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková: koordinátorka pro předškolní výchovu

VYUČUJÍCÍ
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková, skupina A; výtvarné dílny
Monika Kramná, skupina B
Dott.ssa Eva Trlíková, skupina B
PhDr. Květoslava Rubešová, metodická podpora (didaktika a nástavbové programy), skupina C;
příprava k certifikované zkoušce

PEDAGOGICKÉ ASISTENTKY A ASISTENTI:
Teresa Mele, skupina C
Dana Frőhlichová

STÁŽISTKY v rámci mezinárodního programu Erasmus+

Platné od 7. července 2024
Aktualizace k 7. července 2024

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

 

Slavnostní zahájení:
28. září 2024 v 9:00 hod. v režimu podle aktuální situace

 

SETKÁNÍ:

v sobotu od 9:00 do 13:30, jednou měsíčně celodenní program od 9:00 do 16:15

(přestávka na oběd od 13:30 do 14:00)

 

Výuka bude probíhat podle aktuální situace; možné jsou tyto formy:

 • prezenční výuka v Papežské koleji Nepomucenum v Římě;
 • kombinovaná výuka (pilotní program ve spolupráci s MŠMT), tj. plánované a systematické střídání výuky prezenční (ve škole) a výuky distanční (mimo školu, např. z domova). Distanční výuka zahrnuje výuku synchronní (on-line výuku dle stanoveného harmonogramu) a výuku asynchronní (samostatná práce žáka);
 • další formy prezenční výuky (venkovní výuka, soustředění, konzultace, alternativní vyučování v otevřeném prostoru, a pod.)

 

 

 PROGRAM

(Poznámka: některé programy, u kterých se předpokládá přítomnost v místě konání, se v případě výuky na dálku nebudou moci uskutečnit, nebo se uskuteční v pozměněné formě.)

 

 • výuka podle učebních plánů na základě Školního vzdělávacího programu České školy Řím „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“;
 • nástavbové programy (NP)
  – Italské stopy v Praze
  – Československé legie a Itálie
  – Významná výročí v roce 2024 a 2025;
  – Česká literatura ve filmu a v televizních inscenacích a seriálech (pro 2. stupeň)

Dále:

 • duchovní dílny a setkání (svátek svatého Mikuláše, Vánoce, Velikonoce) ve spolupráci s vedením Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého;
 • tvůrčí dílny (výtvarná, dramatická, hudební, literární, další) v rámci základního i nástavbového programu;
 • didaktické dílny u příležitosti výstav, přednášek, výročí a dalších událostí;
 • dětský pěvecký sbor;
 • čtenářské kroužky;
 • přezkoušení ze získaných vědomostí (na konci školního roku) ve spolupráci s pražskou kmenovou školou (Základní škola a Gymnázium „Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze“);
 • mimořádné aktivity a události (výstavy, koncerty, duchovní setkání, školní výlet, letní příměstský tábor);
 • příprava na certifikovanou zkoušku z češtiny (CEE) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) na Karlově univerzitě v Praze;
 • rozšířené vyučování Českého jazyka a literatury (RV ČJL) pro studenty středních škol.

 

PRÁZDNINY

 

 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2024 – 4. 1. 2025
 • Velikonoční prázdniny: 19. 4. 2025 (sobota před Velikonocemi)

 

Změna programu, formy výuky nebo data a hodiny vyhrazena.

Platí od 7. července 2024
Aktualizace k 7. července 2023

 

 

ROZVRH SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

Události, které Česká škola Řím pravidelně pořádá nebo se jich pravidelně účastní:
(pořadí podle školního roku)

Mikulášská besídka (ve spolupráci s Papežskou kolejí sv. Jana Nepomuckého)
Setkání Českých škol v Itálii (ve spolupráci s Českými školami v Miláně, Florencii, Bologni a Neapoli)
Přezkoušení na konci školního roku (ve spolupráci se Základní školou a Gymnáziem J. Gutha Jarkovského, Praha)
Dětský den
Týden češtiny ve světě a Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

NÁSTAVBOVÉ PROGRAMY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM
Nástavbové programy jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu v České škole Řím (ČŠŘ).
Jejich cílem je prohloubit znalosti získané v hlavním vzdělávacím programu (český jazyk a literatura, české reálie, občanská výchova) prostřednictvím tvůrčích dílen a laboratoří (didaktických, literárních a dramatických, ale i výtvarných a hudebních). Tyto programy jsou plánovány jako celoroční nástavbová činnost během každého školního roku pro všechny věkové skupiny zastoupené v ČŠŘ a probíhají buď ve spolupráci s českými institucemi (Národní pedagogické muzeum a knihovna v Praze, Památník Karla Čapka ve Strži) a s přispěním italských institucí nebo osobností nebo jako samostatný program. Tématem nástavbových programů jsou významné osobnosti nebo události českých dějin a kultury nebo jiné aktuální téma spojené především s rozvíjením bilingvismu a soužitím mezi dvěma kulturami, italskou a českou. Programy bývají doplněny tematickou výstavou a odbornou přednáškou a výstavou dětských prací realizovaných v rámci této činnosti. Shoduje-li se program s tématem uskutečňovaným na české nebo mezinárodní úrovni, účastní se děti z ČŠŘ i mezinárodních projektů a soutěží (700. výročí narození Karla IV.). Realizace nástavbových programů vyžaduje velké zaujetí dětí a náročnou práci celého pedagogického sboru, ale neobešlo by se bez podpory a pomoci rodinných příslušníků; tím se program stává i příkladem mezigenerační spolupráce v rámci Associazione Praga.

Vážíme si toho, že naši činnost oceňují instituce a že se informace o ní objevují na jejich oficiálních stránkách i ve sdělovacích prostředcích.


TV NOE 6.6.2023
Konec školního roku v Římě.
https://www.tvnoe.cz/porad/37560-zpravodajske-noeviny-6-6-2023

 

TV NOE 29.11.2022
Ocenění české školy v Římě
https://www.tvnoe.cz/porad/36007-zpravodajske-noeviny-29-11-2022

 

Radio Prague International.10.2022
Ze školní pomůcky vznikla pohádková knížka s obrázky dětí. Česká škola Řím získala cenu Gratias Agit.
https://cesky.radio.cz/ze-skolni-pomucky-vznikla-pohadkova-knizka-s-obrazky-deti-ceska-skola-rim-8765390

 

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora 25.10.2022
Česká škola v Římě dostala cenu Gratias Agit
https://www.camic.cz/cs/news/ceska-skola-v-rime-dostala-cenu-gratias-agit/#:~:text=%C4%8Cesk%C3%A1%20%C5%A1kola%20v%20%C5%98%C3%ADm%C4%9B%20dostala%20cenu%20Gratias%20Agit%2C%20kterou%20ka%C5%BEdoro%C4%8Dn%C4%9B,osmi%20leto%C5%A1n%C3%ADmi%20vyznamenan%C3%BDmi%20jedinou%20organizac%C3%AD

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 24.10.2022
Krajané a krajanská škola mezi oceněnými laureáty Gratias Agit 2022
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/x2022_10_24_GA2022.html

 

 

Radio Proglas 20.10.2022
Za šíření dobrého jména Česka v zahraničí získala cenu Česká škola Řím sídlící v Nepomucenu
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/za-sireni-dobreho-jmena-ceska-v-zahranici-ziskala-cenu-ceska-skola-rim-sidlici-v-nepomucenu/

 

Radio Prague International 19.10.2022
Sedm osobností a škola v Římě získaly ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí
https://cesky.radio.cz/sedm-osobnosti-a-skola-v-rime-ziskaly-oceneni-gratias-agit-za-sireni-dobreho-8764662

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 19. 10. 2022
Podpora českého jazyka, literatury a kultury v zahraničí
https://www.msmt.cz/rozdany-ceny-gratias-agit-za-sireni-dobreho-jmena-cr-v

 

TWEET Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 17. 10. 2022
I v Itálii je možné učit se v češtině!
https://twitter.com/mzvcr/status/1582008953592254465

 

TV NOE 3. 3. 2022
Krajanské sdružení Associazione Praga působí v Římě.
V letošním roce si připomíná dvacáté výročí založení a deset let působení České školy, která je jednou z hlavních činností sdružení
https://www.tvnoe.cz/porad/33759-zpravodajske-noeviny-3-3-2022

 

Česká diaspora a Česká škola bez hranic 4. 2. 2022
ŽÁCI A ABSOLVENTKY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM BYLI OCENĚNI V PRVNÍM ROČNÍKU PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE „ČESKY rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky“
https://csbh.cz/novinky/vyhlaseni-vysledku-souteze/

 

Radio Prague International 28. 12. 2021
Nejlepší české koledy z Věčného města
https://cesky.radio.cz/nejlepsi-ceske-koledy-z-vecneho-mesta-8737719

 

Lucie Grebíková a Veronika Andrlová
(obě z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně),
v minulosti stážistky ERASMUS+ v České škole Řím (L. Grebíková také externí učitelka),
vypracovaly své diplomové práce (2020/2021) na základě zkušeností získaných při didaktické praxi v ČŠŘ,
o nichž sdělují podrobné informace a postřehy.

Podrobněji zde: https://associazionepraga.it/cs/2021/06/24/blahoprani/

 


Rozhovor s Lucií Grebíkovou, stážistkou MU Brno, pro české vysílání Vatikánského rozhlasu,
ve kterém mluví o svých zkušenostech z výuky
na dálku v České škole Řím.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30865


Český betlém
(Katolický týdeník – 11.12.2018)

a


„Betlém z české školy v Římě na vatikánské přehlídce jesliček z celého světa
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28644 e
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28735

a

Betlém z České školy v Římě na přehlídce jesliček ve Vatikánu


stemma-cz-2000px-coat_of_arms_of_the_czech_republic-svg

Z dopisu paní PhDr. Hany Hubáčkové, velvyslankyně České republiky v Římě12.2.2016

(…) Jsem velmi potěšena tím, jakou pozornost věnujete výuce českého jazyka, kultuře i našim dějinám, s jakou vitalitou ale i profesionalitou se této činnosti věnujete. Mladá generace, která v sobě pojí české i italské kořeny, tak může z těchto zdrojů čerpat jazykové a kulturní bohatství. To je velký vklad do jejich života a velmi smysluplná práce pro vás všechny, kteří a které se jí věnujete. (…)
Přeji vám všem hodně úspěchů v další činnosti. Při vědomí, že za vším vždy stojí odhodlaní lidé, si ze setkání s vámi odnáším přesvědčení, že budoucnost je zde ve velmi dobrých rukou. (…)
Celý dopis paní velvyslankyně je zde (PDF)

(Rozhovor s paní velvyslankyní PhDr. Hanou Hubáčkovou, která mluví o činnosti Associazione Praga, vyšel v Římských listech 2016-1)NPMK uveřejnilo zprávu České školy Řím o konání výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“
http://npmk.cz/npmk/vystava-hura-do-skoly-s-marii-terezii-v-ceske-skole-rim
Zpráva je v příloze.
Výstava Hurá do školy s Marií Terezií v České škole Řím NA STRANKACH NPMKdzs
Krajiny češtiny – Srpen 2016
Článek o nadstavbovém projektu „Moje druhá vlast“ (PDF)
Celé číslo si můžete stáhnout zde: http://www.dzs.cz/file/4350/Krajiny češtiny 8.pdf


 

dicono_di_noi_cronaca_kendikova_28-05-2016Ze zápisu v kronice Associazione Praga – 28. května 2016
PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy a Gymnázia „J. Gutha Jarkovského“ v Praze.

„Česká škola Řím je pro mě oázou češství v římském velkoměstě. Děti jsou vzdělávány velmi zapálenými učiteli, kteří srší nadšením. Žáci jsou vedeni k úctě a lásce k vlasti i českému jazyku. Mnozí umějí více než jejich vrstevníci v Čechách. Smekám před zdejšími učiteli i dalšími kolegy, kteří spolupracují.Přeji mnoho sil do další práce!
S úctou J. Kendíková – 28.5.2016″


dicono_di_noi_cronaca_pankova_14-05-2016
Za zápisu v kronice Associazione Praga – 14. května 2016
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny v Praze.

„Právě na den a rok se před 700 lety narodil český král a římský císař Karel IV. Vy jste si připomněli zásluhy Karla IV. projektem, který skutečně posunul děti „dál“ se znalostmi o králi a císaři! Gratuluji všem učitelům, kteří se o to zasloužili, a všem dětem bych dala jedničku s hvězdičkou! Budu se těšit na další spolupráci.“


Radio Vaticana CZ
Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole – 14.05.2016


661664_636396_mzv_cz
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
Jaroslav Kantůrek na konferenci českých škol v Itálii – 3.3.2016

(…) České školy v Itálii mají v současné době zapsaných více než 100 žáků a evidují další zájemce včetně předškolních dětí. Spolupracují i v rámci mezinárodních projektů jako jsou putovní výstavy, časopis Krajánek nebo soutěž „Děti píší knihu“.
Většina českých škol v Itálii vznikla v rámci a i nadále úzce spolupracuje s tradičními krajanskými spolky
(Asociace Praha –Řím, ARCA Florencie, Bohemia Neapol, Lucerna Bologna aj.).
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zvlastni_zmocnenec_pro_krajanske.html


christnet.cz

Z rozhovoru  s kardinálem Dominikem Dukou – 25.5.2015

(…)A pak je tu ještě má radost – v Nepomucenu je vedle Historického ústavu Akademie věd též česká škola s víkendovým provozem, dnes má padesát dětí. Půlka je školka a druhá polovina jsou děti ze základní školy. Vyučuje se tam čeština a česká historie, občanská nauka a případně náboženství. Většinou se jedná o rodiny, kde jeden z rodičů je Čech a druhý Ital – mohou tam sportovat, a když není hezké počasí, tak jít naproti do kavárny, která je též v rukou české rodiny, a tak se tam naučí i trochu česky. Je to určitý vklad do budoucnosti, protože z těchto dětí vyrostou „velvyslanci“ naší republiky v Itálii, kde pak s nimi budeme moci spolupracovat na různých úrovních. Překvapivá byla také účast pana kardinála Coppy při obědě, kde dokazoval, že česky ještě nezapomněl.(…)

http://www.christnet.cz/clanky/5528/duka.urlKřesťanský magazín – Česká televize, 14.12.2014
(cliccare sull’immagine per guardare il servizio)

CT2-14.12.2014


MSMT_logo_bez_textu
Ze zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 28.05.2014
Česká škola v Římě zahájila projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 07.12.2013


komenskeho

Z tiskové zprávy NPMK -22. května 2014

Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ (2013/2014) ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Česká škola v Římě dokázala to, co se nedaří na řadě škol v ČR – zajímavou formou poskytuje dětem širší vzdělání o jednom z největších českých myslitelů – o J. A. Komenském.
Prokázalo se, že prostřednictvím výuky o Komenském lze prezentovat žákům nejlepší hodnoty české kultury a zároveň ukázat, že výuka cizího jazyka prostřednictvím didaktických principů Komenského, má stále svůj nadčasový význam.
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/tz-rim-2014.pdfČT24 – Horizont – České kraslice a gramatika v Římě –  31.03.2013:
 (clicca sull’immagine per guardare il servizio)
CT24 - horizont - 31.03.2013

Česká škola Řím / Scuola Ceca Roma
(projekt Associazione Praga)

Via Concordia, 1 – Roma, 00183 Roma

Vedoucí projektu:
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
tel. 338 69 31 221
scuolacecaroma@gmail.com

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít