skip to Main Content

Česká škola Řím oslavuje 10. výročí od svého založení (2011-2021)

KDO JSME

Česká škola Řím (ČŠŘ) je jedním z projektů Associazione Praga.

Vznikla roku 2011 z iniciativy Dott. Kateřiny Di Paola Zoufalové, která je ředitelkou školy od jejího počátku.

Od 1. října 2011 ČŠŘ nabízí pravidelnou výuku pro předškolní a školní děti ze smíšených (převážně italsko-českých) a českých rodin žijících v Římě a okolí, a to formou sobotních dopoledních nebo celodenních setkání. Ve škol. roce 2021/2022 bude výuka probíhat v režimu podle aktuální situace (prezenčně, na dálku, nebo ve smíšené formě – v. oddíl „Organizace školního roku“).

V roce 2018 ČŠŘ podepsala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) smlouvu o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona (bod 1), která je platná od 30. září 2018 (MSMT-21691/2017-8). Program ČŠŘ vychází z osnov české základní školy a je zaměřen na rozvíjení bilingvismu; řídí se vlastním vzdělávacím programem „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“ schváleným MŠMT ČR v rámci smlouvy. Součástí programu jsou každoroční nástavbové programy a také mimořádná setkání (výstavy, koncerty, Mikulášská besídka, vycházky, Dětský den, školní výlet, příměstský letní tábor, další programy).

Zahájení školního roku 2021/2022
25. září 2021 v 9:00 hod., způsob a místo zahájení budou oznámeny podle aktuální situace

Autorka plakátu: Š. Belvisi Chmelíčková

Součástí slavnostního zahájení bude (pokud to situace dovolí) výstava žákovských prací inspirovaných dílem Štěpána Zavřela vzniklých ve tvůrčích dílnách pod vedením umělecké vedoucí Šárky Belvisi Chmelíčkové

ODPOVĚDNÁ ZA PROJEKT:
Dott.ssa. Kateřina Di Paola Zoufalová
PhDr. Květoslava Rubešová: metodická podpora (didaktika a nástavbové programy) a koordinátorka pro 2. stupeň; příprava k certifikované zkoušce z češtiny (CCE)
Monika Kramná: koordinátorka pro 1. stupeň
Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková: koordinátorka pro MŠ

VYUČUJÍCÍ:
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
PhDr. Květoslava Rubešová – skupina C
Dott.ssa. Eva Trlíková – skupina C
Mgr. Šárka Belvisi Chmelíčková – skupina A a B; výtvarné dílny
Monika Kramná – skupina B

PEDAGOGICKÉ ASISTENTKY:
Magdalena Sládková
Teresa Mele

STÁŽISTKY v rámci mezinárodního programu Erasmus+ – studentky Pedagogické fakulty MU v Brně

Platí od 15. července 2021
Aktualizace 15. září 2021

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Slavnostní zahájení:
2
5. září 2021 v 9:00 hod. v režimu podle aktuální situace


 Součástí slavnostního zahájení bude výstava žákovských prací inspirovaných dílem Štěpána Zavřela
vzniklých ve tvůrčích dílnách pod vedením umělecké vedoucí Šárky Belvisi Chmelíčkové.

SETKÁNÍ:
v sobotu od 9:00 do 13:30, jednou měsíčně celodenní program od 9:00 do 16:15
(přestávka na oběd od 13:30 do 14:00)

Výuka bude probíhat podle aktuální situace; možné jsou tyto formy:

1) prezenční vyučování v Papežské koleji Nepomucenum v Římě
2) výuka na dálku (v tomto případě se den vyučování může změnit)
3) výuka na dálku, doplněná v nezbytném rozsahu prezenčními     formami (soustředěními, konzultacemi, alternativním vyučováním v otevřeném prostoru, a pod.)

PROGRAM
(poznámka: některé programy, u kterých se předpokládá přítomnost v místě konání, se v případě výuky na dálku nebudou moci uskutečnit, nebo se uskuteční v pozměněné formě)

 

 • vyučování podle učebních plánů na základě Školního vzdělávacího programu České školy Řím „Bránou jazyků ke tvé druhé vlasti“;
 • pokračování a ukončení víceletého nástavbového programu (NP) 2020-2022: „J.A.Komenský a jeho poselství dnešku“ (1. a 2. stupeň);
 • pokračování a ukončení víceletého NP 2020-2022: „Moje město Řím“ – (MŠ, 1. a 2. stupeň);
 • pokračování a ukončení víceletého NP 2020-2022: „Významné osobnosti českého původu v Itálii.
  Štěpán Zavřel – spisovatel, malíř a ilustrátor knih pro děti a mládež
  ”;
 • zahájení nového NP „Plánička, Bican, Masopust, Panenka, Vycpálek, Zeman, Nedvěd, Čech, Rosický, Poborský, Schick a další. Lidé a příběhy české kopané“ (1. a 2. stupeň, od 2. pololetí);
 • NP „Významná výročí v roce 2021 a 2022” ( stupeň);
 • duchovní dílny (Vánoce, Velikonoce) ve spolupráci s vedením Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého;
 • tvůrčí dílny (výtvarná, dramatická, hudební, literární, další) v rámci základního i nástavbového programu;
 • didaktické dílny u příležitosti výstav, přednášek, výročí a dalších událostí;
 • přezkoušení ze získaných vědomostí (na konci školního roku) ve spolupráci s pražskou kmenovou školou (Základní škola a Gymnázium „Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze“);
 • mimořádné aktivity a události (výstavy, koncerty, Mikulášská besídka, školní výlet, letní příměstský tábor);
 • příprava na certifikovanou zkoušku z češtiny (CEE) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) na Karlově univerzitě v Praze.

 

PRÁZDNINY

 • Vánoční prázdniny: 20.12.2021 – 14.01.2022
 • Velikonoční prázdniny: 16.4.2022 (sobota před Velikonocemi)

Změna programu, formy výuky nebo data a hodiny vyhrazena.

Platí od 15.7.2021

 

ROZVRH SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Události, které Česká škola Řím pravidelně pořádá nebo se jich pravidelně účastní:
(pořadí podle školního roku)

Mikulášská besídka (ve spolupráci s Papežskou kolejí sv. Jana Nepomuckého)
Setkání Českých škol v Itálii (ve spolupráci s Českými školami v Miláně, Florencii, Bologni a Neapoli)
Přezkoušení na konci školního roku (ve spolupráci se Základní školou a Gymnáziem J. Gutha Jarkovského, Praha)
Dětský den
Týden češtiny ve světě a Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

NÁSTAVBOVÉ PROGRAMY ČESKÉ ŠKOLY ŘÍM
Nástavbové programy jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu v České škole Řím (ČŠŘ).
Jejich cílem je prohloubit znalosti získané v hlavním vzdělávacím programu (český jazyk a literatura, české reálie, občanská výchova) prostřednictvím tvůrčích dílen a laboratoří (didaktických, literárních a dramatických, ale i výtvarných a hudebních). Tyto programy jsou plánovány jako celoroční nástavbová činnost během každého školního roku pro všechny věkové skupiny zastoupené v ČŠŘ a probíhají buď ve spolupráci s českými institucemi (Národní pedagogické muzeum a knihovna v Praze, Památník Karla Čapka ve Strži) a s přispěním italských institucí nebo osobností nebo jako samostatný program. Tématem nástavbových programů jsou významné osobnosti nebo události českých dějin a kultury nebo jiné aktuální téma spojené především s rozvíjením bilingvismu a soužitím mezi dvěma kulturami, italskou a českou. Programy bývají doplněny tematickou výstavou a odbornou přednáškou a výstavou dětských prací realizovaných v rámci této činnosti. Shoduje-li se program s tématem uskutečňovaným na české nebo mezinárodní úrovni, účastní se děti z ČŠŘ i mezinárodních projektů a soutěží (700. výročí narození Karla IV.). Realizace nástavbových programů vyžaduje velké zaujetí dětí a náročnou práci celého pedagogického sboru, ale neobešlo by se bez podpory a pomoci rodinných příslušníků; tím se program stává i příkladem mezigenerační spolupráce v rámci Associazione Praga.

Vážíme si toho, že naši činnost oceňují instituce a že se informace o ní objevují na jejich oficiálních stránkách i ve sdělovacích prostředcích.


Lucie Grebíková a Veronika Andrlová
(obě z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně),
v minulosti stážistky ERASMUS+ v České škole Řím (L. Grebíková také externí učitelka),
vypracovaly své diplomové práce (2020/2021) na základě zkušeností získaných při didaktické praxi v ČŠŘ,
o nichž sdělují podrobné informace a postřehy.

Podrobněji zde: https://associazionepraga.it/cs/2021/06/24/blahoprani/

 


Rozhovor s Lucií Grebíkovou, stážistkou MU Brno, pro české vysílání Vatikánského rozhlasu,
ve kterém mluví o svých zkušenostech z výuky
na dálku v České škole Řím.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30865


Český betlém
(Katolický týdeník – 11.12.2018)

a


“Betlém z české školy v Římě na vatikánské přehlídce jesliček z celého světa
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28644 e
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28735

a

Betlém z České školy v Římě na přehlídce jesliček ve Vatikánu


stemma-cz-2000px-coat_of_arms_of_the_czech_republic-svg

Z dopisu paní PhDr. Hany Hubáčkové, velvyslankyně České republiky v Římě12.2.2016

(…) Jsem velmi potěšena tím, jakou pozornost věnujete výuce českého jazyka, kultuře i našim dějinám, s jakou vitalitou ale i profesionalitou se této činnosti věnujete. Mladá generace, která v sobě pojí české i italské kořeny, tak může z těchto zdrojů čerpat jazykové a kulturní bohatství. To je velký vklad do jejich života a velmi smysluplná práce pro vás všechny, kteří a které se jí věnujete. (…)
Přeji vám všem hodně úspěchů v další činnosti. Při vědomí, že za vším vždy stojí odhodlaní lidé, si ze setkání s vámi odnáším přesvědčení, že budoucnost je zde ve velmi dobrých rukou. (…)
Celý dopis paní velvyslankyně je zde (PDF)

(Rozhovor s paní velvyslankyní PhDr. Hanou Hubáčkovou, která mluví o činnosti Associazione Praga, vyšel v Římských listech 2016-1)NPMK uveřejnilo zprávu České školy Řím o konání výstavy “Hurá do školy s Marií Terezií”
http://npmk.cz/npmk/vystava-hura-do-skoly-s-marii-terezii-v-ceske-skole-rim
Zpráva je v příloze.
Výstava Hurá do školy s Marií Terezií v České škole Řím NA STRANKACH NPMKdzs
Krajiny češtiny – Srpen 2016
Článek o nadstavbovém projektu „Moje druhá vlast“ (PDF)
Celé číslo si můžete stáhnout zde: http://www.dzs.cz/file/4350/Krajiny češtiny 8.pdf


 

dicono_di_noi_cronaca_kendikova_28-05-2016Ze zápisu v kronice Associazione Praga – 28. května 2016
PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy a Gymnázia „J. Gutha Jarkovského“ v Praze.

“Česká škola Řím je pro mě oázou češství v římském velkoměstě. Děti jsou vzdělávány velmi zapálenými učiteli, kteří srší nadšením. Žáci jsou vedeni k úctě a lásce k vlasti i českému jazyku. Mnozí umějí více než jejich vrstevníci v Čechách. Smekám před zdejšími učiteli i dalšími kolegy, kteří spolupracují.Přeji mnoho sil do další práce!
S úctou J. Kendíková – 28.5.2016″


dicono_di_noi_cronaca_pankova_14-05-2016
Za zápisu v kronice Associazione Praga – 14. května 2016
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny v Praze.

“Právě na den a rok se před 700 lety narodil český král a římský císař Karel IV. Vy jste si připomněli zásluhy Karla IV. projektem, který skutečně posunul děti „dál“ se znalostmi o králi a císaři! Gratuluji všem učitelům, kteří se o to zasloužili, a všem dětem bych dala jedničku s hvězdičkou! Budu se těšit na další spolupráci.”


Radio Vaticana CZ
Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole – 14.05.2016


661664_636396_mzv_cz
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
Jaroslav Kantůrek na konferenci českých škol v Itálii – 3.3.2016

(…) České školy v Itálii mají v současné době zapsaných více než 100 žáků a evidují další zájemce včetně předškolních dětí. Spolupracují i v rámci mezinárodních projektů jako jsou putovní výstavy, časopis Krajánek nebo soutěž „Děti píší knihu“.
Většina českých škol v Itálii vznikla v rámci a i nadále úzce spolupracuje s tradičními krajanskými spolky
(Asociace Praha –Řím, ARCA Florencie, Bohemia Neapol, Lucerna Bologna aj.).
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zvlastni_zmocnenec_pro_krajanske.html


christnet.cz

Z rozhovoru  s kardinálem Dominikem Dukou – 25.5.2015

(…)A pak je tu ještě má radost – v Nepomucenu je vedle Historického ústavu Akademie věd též česká škola s víkendovým provozem, dnes má padesát dětí. Půlka je školka a druhá polovina jsou děti ze základní školy. Vyučuje se tam čeština a česká historie, občanská nauka a případně náboženství. Většinou se jedná o rodiny, kde jeden z rodičů je Čech a druhý Ital – mohou tam sportovat, a když není hezké počasí, tak jít naproti do kavárny, která je též v rukou české rodiny, a tak se tam naučí i trochu česky. Je to určitý vklad do budoucnosti, protože z těchto dětí vyrostou „velvyslanci“ naší republiky v Itálii, kde pak s nimi budeme moci spolupracovat na různých úrovních. Překvapivá byla také účast pana kardinála Coppy při obědě, kde dokazoval, že česky ještě nezapomněl.(…)

http://www.christnet.cz/clanky/5528/duka.urlKřesťanský magazín – Česká televize, 14.12.2014
(cliccare sull’immagine per guardare il servizio)

CT2-14.12.2014


MSMT_logo_bez_textu
Ze zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 28.05.2014
Česká škola v Římě zahájila projekt „Rok s J. A. Komenským“ – 07.12.2013


komenskeho

Z tiskové zprávy NPMK -22. května 2014

Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt „Rok s J. A. Komenským“ (2013/2014) ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Česká škola v Římě dokázala to, co se nedaří na řadě škol v ČR – zajímavou formou poskytuje dětem širší vzdělání o jednom z největších českých myslitelů – o J. A. Komenském.
Prokázalo se, že prostřednictvím výuky o Komenském lze prezentovat žákům nejlepší hodnoty české kultury a zároveň ukázat, že výuka cizího jazyka prostřednictvím didaktických principů Komenského, má stále svůj nadčasový význam.
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/tz-rim-2014.pdfČT24 – Horizont – České kraslice a gramatika v Římě –  31.03.2013:
 (clicca sull’immagine per guardare il servizio)
CT24 - horizont - 31.03.2013

Česká škola Řím / Scuola Ceca Roma
(projekt Associazione Praga)

Via Concordia, 1 – Roma, 00183 Roma

Vedoucí projektu:
Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
tel. 338 69 31 221
scuolacecaroma@gmail.com

Back To Top

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies z naší strany. vice

Tyto stránky používají soubory cookie k zajištění co nejlepšího zážitku při prohlížení. Pokračováním v používání této stránky bez změny nastavení cookie nebo klepnutím na tlačítko "Přijmout" povolíte jejich použití.

Zavřít